Phông xanh là gì? Lí do trong kĩ xảo luôn dùng key phông xanh.